Jūs esat šeit: Noteikumi

Horti.lv lietošanas noteikumi

E-pasts Drukāt PDF

www.horti.lv lietošana un informācijas izmantošana
Jebkura darbība, kuras rezultātā horti.lv ciešs zaudējumus, ar kuru aizskartas portāla veidotāju un uzturētāju tiesības, t.sk., portāla struktūras, dizaina, vārda, datu un citu materiālu komerciāla publiskošana, kopēšana, reproducēšana, izplatīšana un pārveidošana bez īpašnieka rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību pārkāpums.

Portāla www.horti.lv lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas ir pretrunā ar normālu lapas izmantošanu un LR likumdošanu.
Pārkāpuma gadījumā horti.lv īpašnieki patur tiesības nebrīdinot pārkāpēju griezties pēc taisnīguma LR atbildīgajās instancēs un piedzīt tai radītos tiešos un netiešos zaudējumus.

Nav atļauta www.horti.lv augu datu bāzes, uzņēmuma kataloga datu bāzes, rakstu struktūru, dizainu, izkārtojumu, fotogrāfiju, citu horti.lv veidotāju radīto produktu un satura informācijas izmantošana komerciāliem nolūkiem bez horti.lv īpašnieku rakstiskas piekrišanas.
Nav atļauta www.horti.lv datu bāzu informācijas izmantošana citu datu bāzu veidošanai un / vai papildināšanai bez horti.lv īpašnieku rakstiskas piekrišanas.
Atļauts izvietot saites uz www.horti.lv tikai informatīviem nolūkiem.

Informācijas ievades formu lietošana (Komentāri, ziņojumi, sludinājumi, diskusijas  u.c.)

www.horti.lv lūdz apmeklētājiem būt pieklājīgiem un iecietīgiem pret citiem lapas lietotājiem.
Lietotājs piekrīt neizvietot www.horti.lv ziņojumus (komentārus), kas pārkāpj LR likumus un normatīvos aktus.
www.horti.lv patur tiesības dzēst vai rediģēt komentārus, diskusijas, ziņojumus u.c. ierakstus, kas satur komerciālus (rakstiski nesaskaņotus ar horti.lv administrāciju), pornogrāfiska rakstura, naidu kurinošus, godu un cieņu aizskarošus, draudus saturošus, kas var radīt kaitējumu un zaudējumus horti.lv turētājiem.
www.horti.lv nenes atbildību par lapas izmantotāju komentārus saturošo informāciju un saturu.
Komentāros nav atļauta komerciāla rakstura informācijas ievietošana, ja tā iepriekš nav saskaņota ar horti.lv administrāciju.

Personām, kas vēlas reklamēt savas preces un pakalpojumus horti.lv dārzkopības portālā:

Skat. sadaļu Reklāma. Katrs lietotājs reģistrējoties horti.lv atzīmē vēlamo cenu paku un ar to apliecina kādus pakalpojumus vēlas izmantot horti.lv portālā. Lietotājs, kas ir izvēlējies Free (bezmaksas cenu paku) apzinās, ka horti.lv administrācija var bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai nepublicēt ierakstus, attēlus, video, blogus, diskusijas u.c. darbības, kas ir pretrunā ar horti.lv formātu un / vai rada tiešus vai netiešus zaudējumus horti.lv turētājiem.

Noteikumi var tikt mainīti nebrīdinot iepriekš par to lietotājus.
Visas izmaiņas www.horti.lv lietošanas noteikumos tiks publicētas sadaļā Noteikumi.

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2010.

 


Citāts no Autortiesību likuma:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

* * *

IX nodaļa
Datu bāzes aizsardzības īpatnības (sui generis)

 

57.pants. Datu bāzes veidotāja tiesības

(1) Par tādas datu bāzes veidotāju, kuras izveidošanā, pārbaudē vai noformēšanā ir ielikts būtisks kvalitatīvs vai kvantitatīvs ieguldījums (5.panta otrā daļa), atzīstama fiziskā vai juridiskā persona, kas datu bāzes veidošanā uzņēmusies iniciatīvu un ieguldījuma risku.

(2) Datu bāzes veidotājam ir tiesības novērst visa datu bāzes satura vai būtiskas kvalitatīvi vai kvantitatīvi novērtējamas tā daļas:

1) iegūšanu, kas nozīmē visa datu bāzes satura vai tā būtiskas daļas pastāvīgu vai īslaicīgu (pagaidu) pārvietošanu uz citu vidi jebkādā veidā vai formā;

2) atkārtotu izmantošanu, kas nozīmē publiskas piekļūšanas nodrošināšanu jebkādā formā visam datu bāzes saturam vai tā daļai, izplatot tās eksemplārus, to iznomājot vai nodrošinot tās tiešsaisti vai citas pārsūtīšanas formas.

(3) Publisks patapinājums nav uzskatāms par iegūšanu vai atkārtotu izmantošanu.

(4) Nav atļauts atkārtoti un sistemātiski iegūt vai atkārtoti izmantot nebūtiskas datu bāzes satura daļas, ja tas notiek ar darbībām, kas ir pretrunā ar normālu šīs datu bāzes izmantošanu vai kas nepamatoti aizskar šīs datu bāzes veidotāja likumīgās intereses.

 

58.pants. Datu bāzes izmantotāja tiesības un pienākumi

(1) Likumīgam publiski pieejamas datu bāzes izmantotājam ir tiesības iegūt vai atkārtoti izmantot jebkādā nolūkā nebūtisku kvalitatīvi vai kvantitatīvi novērtējamu datu bāzes satura daļu. Šis nosacījums attiecas tikai uz to datu bāzes daļu, kuru likumīgam izmantotājam ir atļauts iegūt vai atkārtoti izmantot.

(2) Likumīgam publiski pieejamas datu bāzes izmantotājam ir jāievēro ar datu bāzē iekļautajiem darbiem vai materiāliem saistīto autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesības.

(3) Publiski pieejamas datu bāzes izmantotājs nedrīkst veikt darbības, kas ir pretrunā ar normālu šīs datu bāzes izmantošanu vai kas nepamatoti aizskar šīs datu bāzes veidotāja likumīgās intereses.

 

59.pants. Datu bāzes aizsardzības tiesību ierobežojumi

(1) Bez publiski pieejamas datu bāzes veidotāja piekrišanas likumīgie datu bāzes izmantotāji drīkst:

1) iegūt neelektroniskas datu bāzes saturu personiskiem mērķiem;

2) iegūt būtisku datu bāzes satura daļu izglītības vai zinātniskās pētniecības nolūkos, obligāti norādot avotu, turklāt tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams nekomerciāla mērķa sasniegšanai;

3) iegūt vai atkārtoti izmantot būtisku datu bāzes satura daļu valsts drošības nolūkos, kā arī administratīviem vai tiesvedības mērķiem.

(2) Datu bāzes veidotāja tiesības kontrolēt datu bāzes tālākpārdošanu Eiropas Savienībā izbeidzas ar brīdi, kad datu bāze pirmo reizi tikusi pārdota vai citādi atvasināta Eiropas Savienībā, ja to izdarījis pats datu bāzes veidotājs vai tas izdarīts ar viņa piekrišanu. Šis nosacījums attiecas tikai uz tiem konkrētajiem materiālos nesējos ietvertiem objektiem vai to kopijām, kas ir pārdotas vai citādi atsavinātas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

* * *

61.pants. Datu bāzes aizsardzības tiesību ietvari

(1) Datu bāzes veidotāja - fiziskās personas - tiesības tiek atzītas, ja viņš ir Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz Latvijas nepilsoņa pasi, citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai ja Latvija vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta (domicils), vai ja viņam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

(2) Datu bāzes veidotāja - juridiskās personas - tiesības tiek atzītas, ja šī juridiskā persona izveidota saskaņā ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem un tās juridiskā adrese, pārvalde vai galvenā darbības vieta atrodas Eiropas Savienībā. Ja juridiskajai personai Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā ir tikai juridiskā adrese, šīs personas darbībām ir jābūt nepārtraukti saistītām ar Latvijas vai attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts ekonomiku.

(3) Ja datu bāze ir veidota ārpus Latvijas un uz to nevar attiecināt šā panta pirmās un otrās daļas noteikumus, tā ir aizsargājama, pamatojoties uz Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

* * *